Ýetginjek ýaşda...

Ýetginjek ýaşda oglanlar myşsa agramyny artdyrmaga we bedenini relýef görnüşe getirmäge däl-de, güýjüni, çydamlylygyny we çeýeligini artdyrmaga ýykgyn etmelidir. Bu başarnyklar has uly ýaşda heýkeltaraşlarça taplanan bedeniň ýeke-täk artykmaçlyk bolmazlygy üçin gerek bolar.

Islendik sport seksiýalaryna ýazylmazdan öňürti, maşgala lukmany bilen maslahatlaşmak hökmanydyr. Ol siziň saglyk ýagdaýyňyzy barlamaly we degişli maslahatlary bermeli. Hroniki keselleriň aglabasy sportuň ol ýa-da beýleki görnüşleri bilen meşgullanmaklygy gadagan edýär.

Ýatda saklaň, elmydama saýlamaga mümkinçilik bardyr. Iň bolmanda, küşt oýny hem sport görnüşidir.