Ösüp ýetişmek we nesil saglyk barada çagaňyz bilen gürrüň etmek aňsatmy? Nämeden başlamaly...

Öz saglygy, durmuşy we geljegi babatynda oýlanyşykly we jogapkärli çözgütleri kabul edýän özbaşdak, bilimli we şähdaçyk nesli kemala getirip biljek maglumat siziň çagaňyzyň hukuklaryny we mümkinçiliklerini artdyryp biler.

Ähli gowy zatlar siziň çagaňyz bilen reproduktiw saglyk baradaky söhbetdeşlikden başlanýar.

 1. Giriş
 2. Ýaş adam üçin sagdyn bolmak diýmek nämäni aňladýar?
 3. Näme sebäpden ýaşlara reproduktiw saglyk barada hemmetaraplaýyn bilim zerur?
 4. Siz bilýärdiňizmi…
 5. Meniň çagam bilen haýsy ýaşda bu gürrüňleri edip başlamaly?
 6. Gürrüň gyzyşdy: ÝADYŇYZA SALYŇ
 7. Gürrüň gyzyşdy: DIŇLÄŇ
 8. Gürrüň gyzyşdy: ÖWRENIŇ
 9. Gürrüň gyzyşdy: DÜŞÜNIŇ
 10. Gürrüň gyzyşdy: SÖHBET GURUŇ
 11. Gürrüň gyzyşdy: DUÝGUDAŞLYK BILDIRIŇ
 12. Gürrüň gyzyşdy: ÖWREDIŇ
 13. Gürrüň gyzyşdy: GOŞULYŞYŇ
 14. Gürrüň gyzyşdy: “ÝOK”DIÝMÄNI ÖWREDIŇ
 15. Gürrüň gyzyşdy: GOLDAW BERIŇ
 16. Gürrüň gyzyşdy: HÖWESLENDIRIŇ
 17. Gürrüň gyzyşdy: YGTYÝARLY EDIŇ