Gürrüň gyzyşdy: GOLDAW BERIŇ

Ýetginjekleriň pikirleri: Men hemmelere deň hormat bilen gararyn

Haçan-da çagalar özüne we beýlekilere hormat goýsa, onda olar özleriniň kimdiginden hoşal bolýarlar. Haçan-da çagalar olaryň özünden tapawutlanýan adamlaryň gymmatyny bilmegi başarsalar, onda olar bu dünýäde parahatlykda ýaşamaga has gowy taýýarlykly bolarlar.

Biz öz gündelik özara hereketlerimizde birek-birege hormat goýýandygymyzy görkezýäris we netijede biziň çagalarymyz ähli adamlaryň gadyryny bilmegi öwrenerler. Geliň taryhdaky, teleýaýlymlaryň gepleşiklerindäki we gündelik durmuşdaky oňyn maglumatlara salgylanyp ähli çagalara gowulyk öwredeliň.