Diňe ýagsyz ...

Diňe ýagsyz işdäaçarlar we pugta çäklendirilen möçberdäki suw galdy.

Meýdançada ýardam etmäge derek, öňkimdenem has bulaşdyryp başladym — näçe jan etsemem, kömek etmäge derek aýaga çolaşýardym. Pökgini oýna girizenimde güýjüm şeýle bir asgyndy welin, ol seýrek ýagdaýda tordan aňryk geçýärdi. Iň bir ownuk şikes agyrylar hem göm-gök ýara öwrülýärdi.

Tälimçi meni türgenleşiklerden çetleşdirip, ata-eneme jaň etdi. Uzakly gün işleýän atamdyr enem üçin sport üstünliklerine bolan ymtylyşym hem-de açlyk çekmegim garaşylmadyk urgy boldy.