Aybaşymyň haçan boljakdygyny men nireden bilmeli?

Ýaş taýdan has takykrak aýtsak, siziň aýbaşyňyz öz ejeňizde ýa-da aýal doganyňyzda başlanan çurlary başlanar. Aslynda ol 9 ýaş bilen 16 ýaşyň aralygynda islendik wagtda bolup biler. Eger ösüş taýdan sizde hiç hili näsazlyklar ýok bolsa, onda bu meselede öz joralaryňyzdan yza galýandygyňyzy barada asla alada etmäň. Ýöne wagtyň golaýlandygy sebäpli garaşyp ýörkäňiz, eýýäm ýanyňyz bilen göterýän torbaňyzda şeýle ýagdaýda ulanylýan zatlaryň, ýagny gigiýenik podkladkadyr, şeýle hem çalşyrgyç geýim-gejim götermäge endik etseňiz gowy bolar. Ejeňizden ýa-da joraňyzdan olaryň neneňsi ulanylýandygy barada soraň. Özem siz olaryň dürli görnüşlerini we dürli ululykdakylaryny ulanyp görüň.