Men näçeräk öserkäm?

Kämillik ýaşyna ýetip barýan döwrüňizde siziň bedeniňiz özgerer we ösmegini dowam etdirer, kä halatlarda gaty çalt öser. Muňa "birden ösmek" diýilýär. Şu döwürde siziň bir ýylyň dowamynda takmynan 10 santimetr çemesi ösmegiňiz mümkin. Bular baly “birden ösmeklik” adatça 9-10 ýaşlar aralygynda bolup geçýär. Gyzlaryň aglaba köpüsi 18 ýaşa golaýlanlarynda eýýäm kämillik ýaşyna mahsus doly boýy alýarlar. Emma kämillik ýaşyna ýetilýän döwrüň dowamynda bolup geçýän özgerişleriň beýlekilerinde bolşy ýaly, siziň mundan çaltrak ýa-da haýalrak ösmegiňiz hem mümkin.