Näme üçin men şol modellere meňzemeýärin?

Elbetde, siziň aýaklaryňyzyň horlugyny ýa-da garnyňyzyň aşa semizdigini sebäp görkezmegiňiz mümkin. Ýok, bu zatlar diýseň adaty ýagdaý --  biziň köpimiz öz keşbimizi tankyt etmegi gowy görýäris, keşbimizde näme-de bolsa bir zat göwnümize jaý däl. Emma bedenler görnüş we ululyk taýdan dürli-dürli bolýar ahyryn. Şonuň üçin hem, eger siz moda žurnalyndaky modellere meňzemeýän bolsaňyz, hiç alada galmaň. Olarda bar bolan ähli kemçilikler hünärmen stilistler tarapyndan bozulyp, aýrylan we retuşlama usuly bilen owadanlaşdyrylandyr. Bu barada alada etmegiň ýerine fiziki maşklar bilen meşgullanyp, ýokumly sagdyn berhizi berjaý etmek arkaly sagdyn agramyňyzy saklamagy maksat ediniň.