Maňa antibiotik içmek gerekmi?

Islendik derman serişdeleriniň kabul edilmegi lukman gözegçiliginde saklanylmalydyr.

Ýöne antibiotikler wiruslara täsir etmeýär, olar diňe bakterial ýokançlar babatda işjeňdirler. COVID‑19 ýokanjy wirus gelip çykyşa eýe, şonuň üçin antibiotikler netijesizdir.

Häzirki wagtda haýsy hem bolsa bir derman serişdesiniň COVID‑19-dan doly gorap bilýändigi ýa-da ony bejerýändigi subut edilmedikdir.

ÝOKARY TEMPERATURADA, ÜSGÜLEWÜKDE WE DEM ALMANYŇ KYNLAŞMASYNDA ÖZ-ÖZÜŇI BEJERMEK BILEN MEŞGULLANJAK BOLMAŇ! LUKMANÇYLYK KÖMEGINE ÝÜZ TUTUŇ!