Dyrnaklaryňy gemirmek — bu dürli ýaşdaky adamlarda duş gelýän ýaramaz endikdir. Emma köplenç bu endik çagalykdan gözbaş alyp, newrotiki bozulmalara esaslanyp bilýär. Şunuň netijesinde köp sanly adamlar bu ýaramaz endikden ulalansoňlar hem ejir çekýärler. Wagtyň geçmegi bilen ol endige öwrülýär we dyrnagyny gemirýän adam muňa asla aň etmeýär. Ene-atalar çagalaryny bu endikden nädip goramaly?