Horlanmak biziň günlerimizde — durmuş ýörelgesine öwrüldi. Baýramçylyklar mynasybetli, tomsuň gelýänligi sebäpli, bize bary-ýogy birküç ölçeg kiçi bolýan jinsileriň täze nusgalaryny almak üçin, garaz, elmydama horlanmak bilen bolýarys. Kimdir biri sagdyn bolmak üçin horlanýar, kimdir biri fotosuratlara düşmek üçin. Emma bu ýagdaý hiç wagt tamamlanmaýar, biz bolsa bir berhizden beýlekisine geçip barýas. Horlanmak islegini diňe bir gyzlar däl, eýsem, dünýäniň dürli künjeginden oglanlar hem tassykladylar. «Ýaşlyk» saglygyňyza zyýan ýetirmezden, nämelerden başlamalydygyny we durnukly netijeleri neneňsi gazanmalydygyny beýan edýär.