Ahyrsoňunda mekdep tamamlandy, synaglar yzda galdy, öňümiz bolsa — tomus. Isle günortana çenli ýat, uzyn günläp gezelenç et. Okuw egin-eşigi diýen zady bolsa, bütinleý unut. Ýöne eger-de iň bir ýönekeýje düzgün-kadalary hem unutsaň, aşa köp mukdardaky boş wagtyň elmydama netijeli geçip durmaz.