Sport dünýäsi gyzlar hem-de oglanlar sporty diýip olaryň arasynda parh goýmasa-da, özümiz üçin biz elmydama bu bölünişigi edýäris. Mysal üçin, çeper gimnastika zenanlaryň sporty. Boks welin — erkekleriň sporty. Sportuň şular ýaly köpdürli dünýäsinde ýetginjek gyzlar nädip özüne mynasyp sporty tapmaly?