Haçanda adamlar dogry iýmitlenmek hakynda gürrüň edip başlanlarynda, aňymyzda şepbeşik süle ýarmasynyň we buglanan käşir kotletleriniň gözgyny keşbi janlanýar. Ýaramaz burgerdir gazly suw bolsa, size nusgawy nahar bolup görner. Biz dogry iýmitlenmek hakynda siziň garaýşyňyzy üýtgetmäge synanyşarys. Dogry hem peýdaly iýmitlenmek üçin datly tagamlardan ýüz döndermek hökman däl. Iň esasy, söýgüli tagamlaryňyzyň gapdal bykynlaryňyzda gat-gat çykyp, hroniki gastritiň (aşgazanyň nemli bardasynyň çişmesi) ýüze çykmagynyň sebäbi bolmazlygy üçin käbir kadalary berjaý etmeli. Ýogsam, şepbeşik süle ýarmasy diýseň-diýmeseň siziň hemişelik hemraňyza öwrüler.