Gynansak-da, biz saglygymyz bilen bagly “ownuk” meseleleri anyklanymyzdan, olara çydanymyzy makul bilýäris. Şeýdip hem, howply keselleriň aglabasynyň alamatlaryny ünsden galdyrýarys. Başaýlanma hem şolaryň biri.

Ömründe bir gezegem aýagynyň astyndan ýeriň gidip barýanlygyny duýmadyk adamy tapyp bolmasa gerek. Duýdansyz gaýyşmalar, sapara gitmek gorkusy, jöwza ... Ine, birdenem gözüňi gapyp, gulagyňy gamaşdyryp dünýä ýokary tizlik bilen aýlanyp başlaýar. Näme üçin?