Siziň ösmegiňize näme kömek edýär we siziň boýuňyzyň nähili boljakdygyny nädip öňünden bilip bolýar? Kämillik ýaşyna ýeten uly adamyň ahyrky nokada çenli boýunyň ösmegi hakda söz açylanda siz özüňiz barada nähili çaklamalar edýärsiňiz? Bu soragyň jogabyny aňsatlyk bilen tapyp bolýar. Munuň üçin size öz ene-ataňyza seretmek ýeterlik. Ýöne munuň bilen iş tamam däldir. Kämillik ýaşyna ýeten uly adam bolanyňyzda ahyrky ýetjek boýuňyzy kesgitlemek we boýuňyza nähili-de bolsa dürli usullar bilen täsir edip biljekdigiňizi anyklamak ugrunda edilen tagallalar netijesinde toslamalaryň arasyndan hakykatyň käbir bölejiklerini tapmak başadyk.