“Meniň tenimiň öň hiç wagt bolmadyk ýerlerinde tüý ösýär ... Sesim hem üýtgeýär ... Bir gijede boýum hem 2 ýarym santimetr çemesi ösüpdir öýdýärin.” Bu ýagdaý her bir oglan (we her bir gyzyň) başyna düşýär, ýöne ol her kimde başgaça bolup geçýär. Şeýle zatlaryň bolup geçýän wagty aslynda siziň fiziki taýdan oglan bolmagy bes edip, erkege öwrülip başlaýan wagtyňyzdyr. Bu döwür siziň organizmiňizde gormonlaryň agalyk edip, boýuňyzda we umumy ösüşiňizde gürli-dürli özgerişleriň bolup geçmegine täsirini ýetirýän döwrüdir. Hut şuňa hem jyns taýdan ýetişmek diýilýär. Tehniki nukdaýnazardan aýdylanda, jyns taýdan ýetişmek – siziň bedeniňiziň sizi kämillige ýeten uly adama öwürmekde saýlap alan ýoludyr. Munuň düýp maksady bolsa reproduksiýa, ýagny köpelmek bolup durýar.

Şu ýerde siziň dykgatyňyza erkekleriň kämillige ýetmegine degişli birnäçe soraglar we jogaplar getirilýär: