Irki ýaşda çagalar üçin sport seksiýalaryny adatça ene-atalary saýlaýar. Elbetde, bu ýeňil iş däl, çünki bu ýagdaýda hem geljekki türgeniň başarnygyny, hem ene-atanyň onuň saglygy baradaky aladalaryny nazara almaly bolýar. Çaga ýetginjek ýaşdaka onuň bir zat bilen meşgullanmagy üçin fiziki işjeňlik tapyp bermek örän möhümdir. Sport gurnagyny saýlamakda nämä üns bermeli, ýetginjegiň sporta bolan gyzyklanmasyny nädip bahalandyrmaly ýa-da asla oňa fiziki agram ýüklemek gerekmi?