Üns beriň! Şu makalada beýan edilýän maglumatlar diňe makalanyň ýerleşdirilen wagty güýjüni saklaýar. Maglumatlar wagtyň geçmegi bilen üýtgäp biler. 

Sanjym etdirmek – kesellerden goranmagyň iň ýönekeý, howpsuz we täsirli görnüşidir. Ol bedeniň tebigy gorag mehanizmlerini işjeňleşdirýär we adam heniz ýokanç keselleri döredýänler bilen galtaşmanka beden gorag immunitetini döredýär. Umumy alanyňda sanjymlar her ýylda 3 million ynsanyň janyny halas edýär. 

COVID-19 keseli we bu kesele sebäp bolýan SARS-CoV-2 wirusy bilen bagly ýagdaýda hem sanjymlar edil dümewe, gyzylja, tuberklýoza garşy sanjylýan waksinalar ýaly işleýär. Ýeke-täk tapawudy: koronawirusa garşy ulanyljak sanjymlar täze çykarylmak bilen, iň irkisi 2020-nji ýylyň tomsunda hasaba alyndy; pandemiýanyň möwç alýan döwründe. 

Üns beriň! Waksina bilen sanjymlar – ikisi hem şol bir zatdyr.