Her bir sagdyn gyz aýbaşy aýlawynyň başlanmagyny we emele gelmegini başdan geçirýär. Köplenç ýagdaýda saglyk bilen bagly bozulmalar ýüze çykarylmadyk ýagdaýynda ilkinji aýbaşy 12-13 ýaşda başlanýar. Emma käbirlerinde aýbaşy 10 ýaşda-da, 15 ýaşda-da başlap bilýär — bu hem kadaly ýagdaýdyr.
Birinji ýylynda aýlaw yzygiderli bolman — «durgunlaşýan» ýagdaýda bolup biler. Bu bedeniň gurluşynyň özgermegi we täze şertlere uýgunlaşma bilen bagly bolup biler. Soňky üç ýylyň içinde aýbaşy aýlawlarynyň 60-80%-niň dowamlylygy 28-35 gün çäklerinde üýtgäp durýar — bu möhlet uly ýaşly zenanlaryň aýbaşy aýlawy üçin häsiýetlidir we eger bu üýtgemeler yzygiderli we her aýda bolup dursa, kada hasaplanylýar.