Aýbaşynyň başlanmagy - daşy pyşyrdap aýdylýan her hili gep-gürrüňlerden doly we syr bilen örtülen geçiş ýagdaýydyr. Gyzlaryň birnäçesi bu hadysa bilen baglya uludan-uly aladalary başdan geçirýärler. Ýene birnäçesi bolsa onuň başlanmagyna sabyrsyzlyk bilen garaşýar. Bu ýerde siziň dykgatyňyza gyzlaryň aýbaşysy bile bagly ýedi sany umumy soraga jogaplar getirilen.