Janyňa kast etmek barada oýlanan bolsaňyz, siziň agyryňyz ýeňip bolmajak ýaly görünýändir. Göreşmek üçin güýjüňiz ýetmejek ýalydyr, we çykalga ähli kynçylyklary bilen bilelikde ýaşaýyşyňy öçürip goýbermek  iň aňsat ýoly ýaly görünýädir.

Janyňa kast etmek baradaky pikirleri ýeňip geçmegiň usuly bar. We olar hakykatdan hem peýdaly.