Janyňa kast etmek barada pikirlenýän bolsaň, bu pikirleriňi kimdir biri bilen paýlaşmak zerur bolýar. Emma kämahal gerekli sözler kelläňden uçýar we adamlar saňa düşünmeýär.

Nädip kömek soramaly we hut saňa näme zerurdygyny düşündirmeli?