Irki göwrelilik – ýagny 20 ýaşdan ýaş bolan gyzlardaky göwrelilik, çaganyň saglygyna töwekgelçilikli faktor bolup durýar.

Ikisiniň, ýagny çaganyň ene-atasynyň bedeniniň heniz doly ýetişmedik bolmagy, göwrelilik döwründäki stres we gaýgy, ýaş ejeleriň sosial gorawsyzlygy – bu faktorlaryň hemmesi çaganyň saglygyna bolan töwekgelçilikleri döredýär.