Göwrelilik – zenanyň durmuşyndaky üýtgeşik wagt. Ol döwür epesli resursy talap edýär.

Ýetginjek döwürde, beden şeýle-de ähli güýjini boý ösüşine, kämilleşmege sarp edýän wagty, göwrelilik goşmaça töwekgelçilikleri döredip biler.