Göwreligiňiz baradaky habar sizi hemişeki tertibiňizden çykaryp, sizde howsala döredip biler. Köşeşiň. Ilki bilen bu barada özuňiziň ynanyp biljek bir adamyňyz bilen gürleşiň – ene-ataňyz, dost-ýaryňyz, çagaňyzyň kakasy. Bilelikde ýagdaýy maslahatlaşyp, geljekdäki edilmeli hereketleriňizi anyklap bilersiňiz.

Şeýle hem Ynanç Telefonyna (812) 22-93-89 jaň edip bilersiňiz.

Yz ýany bilen lukmana ýüz tutmaly – bu iň möhüm punktlaryň biri.

Göwreli bolan ýetginjekler lukmana ýüz tutmakdan gorkýarlar. Emma lukmana ýüz tutmak ejäniň we çaganyň howpsuzlygy üçin zerur.

Siz lukmanyňyz bilen siziň göwreliligiňiz bilen bagly köp zady gürleşmeli, şol sanda hem:

  • göwreliligi togtatmak
  • çaga doglandan soň ony ogullyk bermek ýa-da onuň hossarlygyny başga birine geçirmek
  • çaganyň dogulmagy we onuň soňky kämilleşmegi

Iň gowy görnüşde, çaganyň kakasy, kakasynyň we ejesiniň maşgalasy iň gowy çözgüde gelmäge hökman gatnaşmaly.