Aýbaşy kalendary saňa näme üçin gerek?

Aýbaşynyň  başlanan  we  gutaran  gününi,  onuň dowamlylygyny  bellemek  nämä  gerekkä? Ähli zady resmileşdirmek üçin däldigi-hä anyk.

Ilkinji nobatda, aýbaşy kalendary, yzygiderliligi anyklamaga,  aýbaşynyň  garaşylýan gününi, owulýasiýa günlerini çaklamaga kömek edýär we aýbaşy aýlawy bozulan halatynda zerur bolanda anyklamaga ýardam berýär.

  1. Zenanlar aýbaşy kalendaryny nähili ýöretmeli?
  2. AÖA näme?
  3. AÖA garşy nädip göreşmeli?
  4. Eger-de diýseň erbet bolsaňyz...
  5. Agyryny aýyrýan serişdeleri içmek bolýarmy?
  6. GEÇIŞ