“Eje, men...”: Gyzlaryň ejeleri bilen saglyk barada maslahatlaşyp biljegi 7 sany giň ýaýran temalary

Ejeler, köplenç, gyzlarynyň esasy syrdaşy bolýarlar. Olar çagalaryny nämäniň gyzyklandyrýandygyny, şatlandyrýandygyny oňat bilýärler. Çünki şatlygyňy paýlaşmak, diýseň ýakymly.

Ýöne köplenç, ýetginjek gyzlar öz ejelerinden utanç ýa-da oňaýsyz hasaplaýan meselelerini gizleýärler. Olaryň pikiriçe, bu meseleler kimdir biri bilen pikir alşardan has içgin. Hatda ejeleri bilen hem şeýle.

“Ýaşlyk” gyzlaryň ejeleri bilen gürleşip, olardan peýdaly maslahatlary alyp biljegi, şeýle hem eje bilen gyzyny ýakynlaşdyrjak 7 temany bir ýere jemledi.

  1. Eje, meniň başym aýlanýar...
  2. Eje, meniň içim agyrýar.
  3. Eje, men çişik
  4. Eje, maňa aýbaşyda erbet bolýar
  5. Eje, meniň arkamda düwürtikler bar
  6. Eje meniň ol ýerimde ýakymsyz ys bar...
  7. Eje, meniň ýüregim agyrýar
  8. GEÇIŞ