El gysyşmakdan ýüz öwürmek = saglygyňy goramakmy?

COVID-19 ýokanjynyň pandemiýasy netijesinde dünýä ýüzünde "dostanalygyň" adaty endiklerinden — elleşip salamlaşmakdan, gujaklaşmakdan, ýaňaklardan ogşamakdan ýüz öwürmäge çalyşylýar. Bu adamlaryň has gaharjaň we sabyrsyz bolanlygy üçin däl-de, beýleki adamlar bilen belli aradaşlygyň saklanmagynyň ýokanç kesel bilen kesellemek howpuny düýpli peseldýänligi üçindir.

Galyberse-de, el gysyşmanyň alty nazaryýeti hem bize keseliň dünýäniň o çetinden hem gelip bilýändigini aýdyň görkezýär.

  1. Adamlar näme üçin el gysyşyp salamlaşmaga başlapdyrlar?
  2. Elleşip salamlaşmagyň nämesi howply?
  3. Olary näme bilen çalşyp bolar?
  4. Eger-de maňa düşünmeseler näme?
  5. Eger bardy-geldi meniň bilen elleşip salamlaşjak bolanlarynda men näme etmeli?
  6. GEÇIŞ