GEÇIŞ

Elbetde, ilkibadalar size we dostlaryňyza biraz oňaýsyz bolar. Ýöne saýlanyp alnan ýörelgä eýermek we özüňizi keselden goramaklyk siziň bähbidiňizedir. Şeýdip, siz hatda «el gysyşýanlara» hem galtaşyksyz salamlaşmagyň ähmiýetini aýdyp, olary öz tarapyňyza çekip bilersiňiz

Belki koronawirus ýokanjy ýeňlip geçilenden soň, el gysyşmaklyk özüňi alyp barmagyň medeniýetine we moda dolanyp gelmez. Ýa-da adamlaryň “elleşmek gerek bolmadyk” salamlaşmak görnüşleriniň arasyna girer. Şonuň üçin hem muňa häzirden endik etmeli, çünki häzir saglygyňyzy goramak ähmiýetli.

Sagdyn galyň!