Saglyk barada

Dyrnagyňy gemirmek ýaly ownuk zadyň saglygyňa global derejede zyýan ýetirip biljekdigine her bir ýetginjek ynanyp duranok. Maksimalizm.

Emma hut eller — adamyň bedeniniň iň hapa bölegidir. Günüň dowamynda biz dürli adamlaryň ellän müňlerçe ýerlerine galtaşýarys. Şol adamlaryň içinde dürli kesellileri hem bolmagy ahmal. Olaryň içinde stomatitler, tonzillitler, faringitler, intoksikasiýa döremeli gelmintler (soguljan), aşgazan-içege trakt keselliler we mundan beýläkki agyr keseller bar.

Galyberse-de, soguljanlar immun ulgamy gowşadýar. Bu bolsa bar bolan hroniki keselleriň beterleşmegine getirýär.