Gün tertibi — ýetginjekler üçin hroniki ýadawlykdan dermandyr

Ulaldygyňça seniň gyzyklanmalaryň çägi, işjeňlik ugurlaryň giňeýär we çagalaryň gün tertibi saňa darlyk edip başlaýar. Naharlanmak kadaly bolmaýar, uka az wagt sarp edilýär, mekdepdäki ýumuşlar bolsa barha artmak bilen bolýar. Bu döwürde nädip sagdyn hem işjeň bolmaly?

Munda size oýlanyşykly işlenilip düzülen gün tertibi kömege geler. Oňa köp zat — seniň şähdiň, saglygyň, sazlaşykly ösüşiň we boý almagyň, fiziki işjeňligiň, okuwyň baglydyr.

  1. Etmeli işleriň ählisini oýlanyp gör
  2. Öý işlerini haçan ýerine ýetirmeli?
  3. Öý işlerini nähili ýerine ýetirmeli?
  4. Öý işlerini ýerine ýetirenden soňra — şahsy wagt
  5. Sport hakynda:
  6. Uklamaga taýýarlyk görmek wagty
  7. 6. Tereziniň birküç kilogram aratapawudyna gaýgylanyp oturmaň