Gün tertibi — ýetginjekler üçin hroniki ýadawlykdan dermandyr

Bu teksti okamak üçin Siz 7 minutdan köp wagt sarp etmersiňiz

Ulaldykça ýetginjekler gyzyklanmalarynyň çägini, işjeňlik ugurlaryny giňeldýärler we çagalar üçin gün tertibiniň çägi olar üçin daralýar. Naharlanmak kadaly bolmaýar, uka az wagt sarp edilýär, mekdepdäki ýumuşlar bolsa barha artmak bilen bolýar. Ýetginjekler bu döwürde nädip sagdynlygyny hem işjeňligini saklap galmaly?

Munda size oýlanyşykly işlenilip düzülen gün tertibi kömege geler. Oňa köp zat baglydyr: çaganyň şähdi, saglygy, sazlaşykly ösüşi we boý almagy, fiziki işjeňligi, okuwy.

  1. Ähli zat gürrüňdeşlikden başlanýar
  2. Öý işlerini haçan ýerine ýetirmeli?
  3. Sapaklary nähili ýerine ýetirmeli?
  4. Öý işlerini ýerine ýetirenden soňra — şahsy wagt
  5. Sport hakynda:
  6. Uklamaga taýýarlyk görmäge wagt