Irki jyns ýetişikliligi — howpsuzlygyň ähmiýeti

Ýetginjeklik döwri her bir ýetginjek üçin ömrüniň jogapkärçilikli hem ýeňil bolmadyk tapgyrydyr. Bu döwürde özüňe hem-de daş töweregiňe bolan garaýşyň üýtgeýär. Duýgular joş urýar, öz-özüňi ykrar etdiresiň gelýär, ýetişenligiňi mälim edesiň gelýär.

Köplenç halatda bolsa, ýetginjegiň karary ýetişen adamlaryň durmuşynyň bir parçasy bolan jyns gatnaşyklarynda saklanýar. Ýöne bu ýerde öňünden bilmeli «emmalaryň» ençemesi bar.

  1. Irki jyns gatnaşyklaryna başlamagyň näme howpy bar?
  2. Nädip beýle bolýar?
  3. Kontrosepsiýa (gorag) hakynda nämeler bilmeli?
  4. Ýetginjekleriň jyns gatnaşyklarynyň aýratynlyklary?
  5. Ýetginjeklere nähili gorag usullary laýyk gelýär?
  6. Gyzlar üçin goranyş usullary: çaga galdyrmaýan dermanlar hakynda
  7. Kalendar usuly hakynda
  8. Saklanmak hakynda
  9. GEÇIŞ