Ýetginjegiň kitaby: düwürtik barada toslamalar

Dünýä myş-myşlardyr rowaýatlardan doly. Olaryň aglabasy bolsa, uly ýaşa gadam basyp, täze we öň düşündirilmedik hadysalara sezewar bolýan ýetginjeklerde duş gelýär. Olaryň içinde iň köp ýaýrany bolsa – aknedir (düwürtiklerdir).

  1. 1-nji toslama: Düwürtikler diňe ýetginjeklerde bolýar
  2. 2-nji toslama: Düwürtikler diňe hapysa adamlarda bolýar.
  3. 3-nji toslama. Düwürtikleriň agaryp duran uçlaryny gyssaň bolýar.
  4. 4-nji toslama: düwürtik gysylandan soňra, onuň ýerini «ýakmaly»
  5. 5-nji toslama: süýji zat iýmeseň – düwürtik çykmaz!
  6. 6-nji toslama: Bir gezek bejerdiňmi — düwürtikler gaýdyp çykmaz
  7. 7-nji toslama: tonal kremi düwürtikleriň ýüze çykmagyna getirýär
  8. GEÇIŞ