Çagalyk wagtynda aşa işjeňlik (giperaktiwlik)

Çagalykda aşa işjeňlik adamyň dyrnak gemirmeginiň bir sebäbi bolup biler. Çaga mugallymy diňläp we sapaga ünsüni berip uzak wagtlap sapakda oturyp bilmeýär, «dym-dyrslyk sagadynda» oňa ýatalgasynda ýatmak ýaranok we ş.m.

Netijede ol stola tyrkyldadyp başlamak, dyrnagy bilen ritm çalyp, saçyny barmagyna oramak, depderiň burçunda çyrmaşyklary çekmek, galamy, ruçkany ýa-da dyrnagy gemirmek ýaly ownuk hereketlere başlaýar.  Bu zatlaryň ählisini ol işsiz oturmazlyk üçin we öz energiýasyny bir ýere gönükdirmek üçin awtomatik ýagdaýda edýär.