GEÇIŞ

Güýçli göwnüçökgünligiň sebäpleri dürli-dürli, hatda global sebäpler hem bolup biler. Mysal üçin, eger siz okuwyňyza ýetişmeýän bolsaňyz ýa-da halamaýan sport gurnagyňyza gatnaýan bolsaňyz, size ezýet berýän gatnaşyklarda bolmagyňyz, şahsyýet hökmünde öz-özüňden nägile bolmak, öz-özüňi ösdürmegiň we durmuşda üstünlik gazanyp bilmezlik we ş.m. Siz şu ugurdan nämedir bir zatlary üýtgetmeseňiz bu endigiň hiç wagt sizden galmazlyk ähtimallygy uly bolmagynda galýar.

Lukmanlaryň nukdaýnazaryndan welin, dyrnagyňy gemirmek endiginden el çekmeklik hökmandyr. Adam dyrnagyny gemren mahaly, ol dyrnaklarynyň arassalygy hakynda oýlanyp durmaýar. Şonuň üçin hem dürli-dürli keselleri, soguljan ýumurtgalyklaryny ýokuşdyryp biler, ýaňaklara kiçeňräk şikes ýa-da dişleriň etine infeksiýa düşürip biler.

Onda näme üçin biz dyrnagymyzy gemrip başlaýarys?