Remezan: musulmanlaryň mukaddes aýynyň dowamynda nädip işjeňligiňi saklap galmaly

Mukaddes Remezan aýy — päk ahlaklylygyň aýy. Bu aý haçan-da ähli musulmanlaryň iň köp haýyr-sogap edýän: namaz-dogalary okaýan, haýyr-sogap edýän aýydyr. Galyberse-de, bu aýda musulmanlar gündizlerine agyz bekleýärler.

Bu aýda Gün dogandan tä batýança musulmanlara iýip-içmek gadagan edilýär. Bu ýönekeý bir gadaganlyk däl. Bu aýda gündizlikde iýip-içmekden saklanýan her bir musulman, mukaddes orazasyny Beýik Biribara bagyş edýär.

Eýsem, tutuş aýyň dowamynda nädip sagdyn galmaly hem-de işjeňligiňi saklamaly?

  1. Birinjiden...
  2. Derman serişdelerini kabul etmek
  3. Remezan aýynda hökmany tagamlar
  4. Köpräk suw içmeli
  5. Agzaçarda aşa köp iýmäň
  6. Irden — mazaly naharlanmak üçin esasy wagt
  7. Özüňize agram salmaň
  8. Günüň aşagynda az geziň
  9. Remezan – bu ..