Köpräk suw içmeli

Agyz bekleýän adam Gün batandan tä daňa çenli bedende suwuklygyň deňagramlylygynyň öwezini dolmak üçin köpräk suw içmeli. Bu her bir adam üçin dürli möçberde bolup biler. Emma jöwzaly günlerde 1,5 litrden az bolmadyk möçberde suw içmek maslahat berilýär.

Kofe, şireli we süýji içgiler suw hasaplanylmaýar.