Salam, dümew: iň köp ýaýran keselleriň biri bolan dümewiň nämesi howply?

Dümew — ýiti wirusly infeksiýa bolup, adamdan adama ýeňillik bilen geçýär we düýpli kynçylyklary getirip bilýär. Kimdir birleriniň bu kesel bilen kesellemek mümkinçiligi ýokary, kimdir biriniňki aşak. Nädip bu keseliň öňüni almaly we özüňi goramaly?

Jogap – dümewe garşy möwsümleýin sanjym almakdyr.

  1. Dümew, hakykatdan hem, howplumy?
  2. Dümewden soňky çylşyrymlaşmalar
  3. Mende sowuklamamy ýa-da dümew?
  4. Dümewden nädip goranmaly?
  5. Nädip we haçan sanjym almaly?
  6. Sanjymdan soň men kesellemerinmi?
  7. Eger-de meniň allergiýam bar bolsa…
  8. Dümew diňe güýzde we ýazda howplumy?
  9. Nädip halas bolmaly?
  10. GEÇIŞ