Ýaşulylar üçin jogapkärçilik: ýaşuly nesli nädip goramaly?

Häzirki zaman dünýäsinde ýaşuly adamlar işjeň durmuş ýörelgelerini alyp barmagyny dowam edýärler: işe gitmek, sagdyn durmuş ýörelgelerini berjaý etmek, ýygy-ýygydan gezelenç etmek, güýmenjelerine wagt aýyrmak, agtyklarydyr çowluklary bilen wagt geçirmek.

Emma olaryň organizmleri ýaşlaryň kähalatlarda hatda duýmaýan köp sanly keselleri üçin ejiz gelýär. Ene-atalarymyzy nädip gorap bileris?

  1. Ýaşuly adamlar näme üçin kesellere garşy has durnuksyz bolýarlar?
  2. Haýsy faktorlar biziň immunitetimizi gowşadýar?
  3. Atalarymyza we enelerimize saglygyny gorap saklamaklary üçin nädip ýardam edip bileris?
  4. Garry adamlaryň immunitetini berkitmegiň usullary
  5. Netije