Iň esasy zat — öte geçmezlikdir

Bu kyn bolup biler. Ýöne amala aşyrmazça däldir. Eger-de siz öňdäki wezipeleri amala aşyryp, çaganyň aňyna kontrosepsiýanyň möhümligi hakynda maglumatlary ýetirip, ony satyn almak üçin sowalga puly bilen üpjün eden bolsaňyz, onda bu ýeterlik bolar. Bulardan başga siziň edip biljek zadyňyz ýok.

Eger-de ýetginjek jyns gatnaşyklaryna başlamaga jahyl çykan bolsa, onda ene-atanyň mundan beýläkki hereketler çaganyň şahsy durmuşynyň çäklerini bozmak bolup durýandyr. Öz zähmetiňize we çaganyň aň taýdan akyl ýetirip bilijilige bil baglaň. Galyberse-de, yzygiderli lukman gözegçiliginden geçip durmagyny ýatlatmagy unutmaň