Uniwersal maslahatlar bolmaýar

Özara ynanyşmagyň derejesi, jyns gatnaşyklaryna bolan garaýyş we olardan ýeterlik derejede habarly bolmaklyk her maşgalada dürli-dürlüdir. Kimdir biri bu barada ýeňillik bilen söz açyp bilýär (esasan, žurnalistler, olardan seýregräk bolsa — lukmanlar), kimdir biri assyrynlykda çagalara ýörite kitaplary gowşurýarlar, şol mowzuga degişli makalalaryň internet salgysyny ýa-da YouTube wideoşekilleriniň salgysyny iberýärler, kimdir biri bolsa görnüp duran ýerde prezerwatiw goýmagy (ýa-da jübüsine dykmagy) dogry çözgüt hasaplaýarlar. Bu usullaryň her biriniň hem öz tarapdarlary we garşydaşlary bar.