Ýetginjek gyzlar sportuň haýsy görnüşini saýlap biler?

Sport dünýäsi gyzlar hem-de oglanlar sporty diýip olaryň arasynda parh goýmasa-da, özümiz üçin biz elmydama bu bölünişigi edýäris. Mysal üçin, çeper gimnastika zenanlaryň sporty. Boks welin — erkekleriň sporty.

Sportuň şular ýaly köpdürli dünýäsinde ýetginjek gyzlar nädip özüne mynasyp sporty tapmaly?

  1. Sport tanslary, gimnastika, figuralaýyn typmak
  2. Suwda ýüzmek
  3. Tennis
  4. Atçylyk sporty
  5. Basketbol
  6. Awtosport
  7. Ýeňil atletika
  8. Başa-baş göreş
  9. Şu makalada sportuň ...