Şu makalada sportuň ...

Şu makalada sportuň aglaba görnüşleriniň ady agzalmady. Ýöne bu diýildigi gyzlar ol sportlar bilen meşgullanyp bilmez diýmegi aňlatmaýar.

Iň esasysy hem, sportuň haýsy hem bolsa bir görnüşine ýazylmazdan ozal, saglygyňa zyýan ýetirmezlik üçin lukman bilen maslahatlaşmalydyr.

Galyberse-de, türgenleşikleriň başlangyç tapgyrynda üstünlik gazanmaga we gerekmejek şikeslerden goranmaga ýardam etjek tejribeli tälimçiniň goldawynyň zerurdygyny ýatdan çykarmaly däldir.