Ýeňil atletika

Ýeňil atletikany köplenç «sportuň şazenany» diýip atlandyrýarlar. Oňa sportuň köp sanly görnüşleri degişlidir — dürli aralyklara ylgamak, uzak aralyga bökmek, daş zyňmak we beýlekiler. 7-8 ýaşlaryňda onuň ilkinji basgançaklaryna gadam basyp, gyzlar ýetginjek ýaşa ýetip, onuň haýsy hem bolsa bir görnüşini saýlap, şoňa ýöriteleşip bilerler.

Ýeňil atletika bilen meşgullanan mahalyň, ýürek-damar, süňk-myşsa we dem alyş ulgamlaryň berkeýär, tizligiň, güýç-gaýratyň, erjelligiň hem-de çydamlylygyň artýar. Psihikaň has çeýe bolýar, ýeňşe bolan erk, maksada okgunlylyk, jogapkärçilik terbiýelenýär. Üstesine, ýeňil atletika sportuň beýleki görnüşleri bilen deňeşdireniň hem elýeterli sportdur.