Ertirlik ediniň

Ertirlik — bu günüň birinji ýarymynda beden üçin ýangyç mysalydyr. Ertirlik bolmasa, beden ruhy çökgünlige düşýär we aşlygyň agyr güzaplaryny duýup durýar.

Artykmaç agram bilen göreşmegi pyrtykal gabyklaryndan başlamazlyk üçin ertirlik edinmegi endik etmeli. Kaşa, dorag ýa-da miweli işdäaçarlar,  irimçik üwelen undan blinçikler — bu tagamlar bary-ýogy birnäçe minutda taýýar edilse-de, siziň aşgazan ulgamyňyzy günortana çenli dok saklap, sapaklaryňyza we dostlaryňyz bilen gürrüňdeşligiňize päsgel bermez.