Şikesler

Sportuň doly derejede howpsuz görnüşi bolmaýar — hatda küşt oýnunda hem barmagyňy agyrtmak howpy bolup bilýär. Çagaňy şikes almadan çetleşdirip bolmaz. Çaga gündelik durmuşda, sportdan daşarda hem şikes alýar. Ýöne sport bilen meşgullanyp, ol, mysal üçin, dogry ýykylmagy öwrener. Bu bolsa geljekde bir ýerini döwdürmek howpuny pese düşürer. Öz gezeginde, bu zatlaryň ählisi oňa bu mekir emeli öwretjek tejribeli tälimçiniň gözegçiligi astynda geçer.