Indiwidual sport

Indiwidual sportuň görnüşleri örän köp: tennis, badminton, suwda ýüzmek, sport we çeper gimnastika, figuralaýayn typmak, ýeňil atletika, atçylyk sporty, göreşiň ähli görnüşleri, welosport, suwa bökmek, ok atmak, gylyçlaşmak.

Bu sport görnüşleri daş-töweregini köpçülik bilen gurşap almaga ymtylmaýan we deň-duşlar bilen yzygiderli aragatnaşyga derek ýekeleýin maşklary saýlaýan çagalara tüýs ýerine düşer.

Bu diýildigi, siziň çagaňyzyň ýeke galmak howpy bar diýmegi aňlatmaýar. Bu ýöne bir elmydama toparda bolmagyň çaga ýaramaýandygyny, oňa derek diňe öz-özüňe daýanyp biljek indiwidual sportuň ýaraýandygyny aňladýar.