Kompýuter

Smartfondan hem daşlaşmaga çalşyň. Dogry, kompýuter hem, smartfonlar hem biziň dünýämize mäkäm ornaşdy. Bu enjamlarda kitaplar, dost-ýarlarymyz, täzelikler, harytlar ... bar. Ýeke smartfon ýüz dürli predmeti çalşyp bilýär.

Okuw möwsüminde smartfon siziň aýrylmaz kömekçiňiz bolan hem bolsa, tomsuna ondan mümkin boldugyndan azrak peýdalanmaga çalşyň. Dostlaryňyz bilen şeýle tejribe geçirip görüň — gezelenç etmäge çagyrmak üçin şäher telefonlaryndan peýdalanyň,  fotoapparata  surata düşüň, başdan geçirenleriňizi gündeligiňize belläp alyň.

Bu diýseň gyzykly bolar.