Agyz-burun örtügi oňat edebiň alamaty hökmünde

Bu günki gün dünýä COVID-19 pandemiýasyny başdan geçirýär. Alymlar ýokanjyň ýaýrap biljek täze ýollaryny ýüze çykarýar: howa-damja ýolundan — keselli adamdan dem, asgyrmak we üsgürmek arkaly, galtaşmak-hojalyk ýolundan – kesellän adamyň galtaşan predmetlerinden geçmekden başga-da, wirus ýokanjynyň ýokuşmagynyň howa-tozan ýoly hem bar.

Şu ýagdaýda agyz-burun örtüklerini dakmaklyk — oňat edebiň alamatydyr. Ol diňe bir öz saglygyň baradaky aladanyň alamaty bolan, eýsem, daş töweregiňdäkiler baradaky aladadan hem nyşandyr.

  1. Agyz-burun örtükleri nähili kömek edýär?
  2. Agyz-burun örtükleriniň nähili görnüşleri bolýar?
  3. Agyz-burun örtüklerini nädip dogry dakynmaly?
  4. Agyz-burun örtügini nädip dogry çykarmaly?
  5. SOŇY